Algemene Voorwaarden

Winselaar Steigers B.V. hanteert haar eigen algemene voorwaarden, deze zijn ten alle tijden van toepassing. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@winselaarsteigers.nl

Algemene voorwaarden Winselaar Steigers B.V.

De Besloten Vennootschap Winselaar Steigers B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65174313 en is gevestigd aan de Ambachtstraat 20A (7609 RA) te Almelo.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

4. Huurder: de Opdrachtgever die (onderdelen van) de producten huurt.

4. Dienstverlener: de diensten worden verleend door Winselaar Steigers.

5. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Winselaar Steigers.

6. Diensten: de diensten die Winselaar Steigers aanbiedt zijn verhuur van steigermaterialen en (bouw)liften, (de)montage, advies en transport.

7. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Winselaar Steigers ter zake de door de klant aangevraagde diensten.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

9. De website die door Winselaar Steigers gebruikt wordt is www.winselaarsteigers.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Winselaar Steigers, elke overeenkomst tussen Winselaar Steigers en Opdrachtgever en op elke dienst die door Winselaar Steigers wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Winselaar Steigers aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Winselaar Steigers is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Winselaar Steigers is overeengekomen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Winselaar Steigers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

2. De aanbiedingen van Winselaar Steigers zijn vrijblijvend. Winselaar Steigers is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Winselaar Steigers het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Winselaar Steigers gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Winselaar Steigers niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

4. Eventuele in het aanbod vermelde eigenschappen van de te leveren zaken en/of te behalen resultaten kunnen afwijken van het daadwerkelijk op te leveren resultaat. Onder de afwijking wordt onder meer verstaan geringe afwijkingen in vermogen, maten, hoeveelheden en gewicht. In geen geval zijn deze afwijkingen aanleiding voor Opdrachtgever om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten of het vorderen van enige schadevergoeding.

5. Levertijden in het aanbod van Winselaar Steigers zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Winselaar Steigers niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Winselaar Steigers heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Winselaar Steigers, zal Winselaar Steigers de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is geldig conform en gedurende de opgegeven termijn, daarna kan Winselaar Steigers niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Winselaar Steigers is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Het herroepingsrecht is voor bedrijven niet van toepassing. Ingeval van annulering nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft tot gevolg dat Opdrachtgever tenminste 50% van de overeengekomen prijs dient te vergoeden.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Winselaar Steigers een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Winselaar Steigers kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Winselaar Steigers ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.

6. Zowel Opdrachtgever als Winselaar Steigers kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Winselaar Steigers nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of vergoeding van enig ontstane schade.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, of sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden welke toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om meerwerk te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Winselaar Steigers is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Winselaar Steigers gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3. Indien sprake is van afwijking van de offerte, treden partijen met elkaar in overleg alvorens de werkzaamheden hervat worden. Enige vertraging in de gestelde oplevertermijn levert geen grond voor schadevergoeding of restitutie op voor Opdrachtgever.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen.

2. Indien sprake is van spoed, of Winselaar Steigers op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed dient uit te voeren kunnen hiervoor bijkomende kosten gerekend worden.

3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Winselaar Steigers een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Alleen ingeval van arbeid en (de)montage mag er 30% op de G rekening worden gestort.

6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Winselaar Steigers gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

7. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Winselaar Steigers te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op de door Winselaar Steigers aangegeven wijze. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Winselaar Steigers een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Particulier ontvangt eerst een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het openstaande bedrag te voldoen. Bij gebreke van deze (tweede)betaling, is de Particulier in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Winselaar Steigers zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Winselaar Steigers meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Winselaar Steigers zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2.Opdrachtgever is verplicht Winselaar Steigers voorafgaand in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant (kunnen) zijn. Indien ten gevolge van de onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie Opdrachtgever schade lijdt, en/of de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, komen die hieruit voortvloeiende kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Bij de uitvoering van de diensten is Winselaar Steigers niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Winselaar Steigers, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

4.Winselaar Steigers is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Opdrachtgever dient Winselaar Steigers volledig te informeren over de benodigde onderdelen alsmede de omstandigheden, locatie en ondergrond waar het gehuurde geplaatst dient te worden. Indien Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie geeft, is Opdrachtgever hiervoor zelf aansprakelijk, alsmede hij alle door Winselaar Steigers en door haar ingeschakelde derden geleden schade dient te vergoeden.

6. Opdrachtgever kan een tekening en/of schema aanleveren op basis waarvan de offerte wordt opgesteld en onderdelen verhuurd.

7. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het terrein waarop de steiger gemonteerd en/of geplaatst dient te worden, horizontaal en geëgaliseerd is. Indien de betreffende locatie naar het uitsluitende oordeel van Winselaar Steigers ongeschikt is, is Winselaar Steigers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, danwel het gehuurde monteren en plaatsen op verzoek van Opdrachtgever, waarbij alle risico’s volledig voor rekening van Opdrachtgever komen.

8. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, leidingen, buizen, het terrein en andere voorwerpen die door het gehuurde ontstaan. De kosten hiervan komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9A – Huurvoorwaarden

1. Opdrachtgever dient tenminste een week van tevoren een reservering te maken voor het leveren en monteren alsmede voor het afbreken en ophalen van het gehuurde. Slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de reservering binnen een kortere termijn gemaakt worden. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze minimale termijn, kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden, alsmede Opdrachtgever verplicht is de door Winselaar Steigers geleden schade te vergoeden.

2. Opdrachtgever huurt de onderdelen voor de opgegeven periode. Indien de huurperiode wordt overschreden, dient Opdrachtgever elke dag dat hij de onderdelen langer in gebruik heeft volledig te vergoeden, alsmede alle kosten en schade die Winselaar Steigers ten gevolge hiervan lijdt. Als einddatum van de huurperiode heeft te gelden de opgegeven einddatum in de overeenkomst.

3. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen aan te bieden aan Winselaar Steigers. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde gereinigd op te leveren.

4. Opdrachtgever is verboden het gehuurde aan een ander onderverhuren, wederverhuren of in gebruik te geven. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het gehuurde conform overeenkomst te gebruiken. Ook is het Opdrachtgever verboden om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Winselaar Steigers veranderingen aan te brengen aan het gehuurde.

5. Opdrachtgever en door hem ingehuurde derden en zijn werknemers dienen bekend te zijn met de gebruikersinstructies van het gehuurde en deze instructies op te volgen. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn en beschikken over de benodigde documenten.

4. Opdrachtgever is verplicht in redelijkheid alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en verlies van het gehuurde. Vanaf het moment dat Opdrachtgever het gehuurde ontvangt, is hij volledig aansprakelijk voor alle schade en verlies aan het gehuurde. Slechts vanaf het moment dat alle onderdelen volledig en zonder schade aan Winselaar Steigers zijn geretourneerd, komt het risico hiervan bij Winselaar Steigers. Behoudens het onomstotelijk bewijs van Opdrachtgever waaruit blijkt dat de schade en/of het verlies het gevolg is van een gebrek of nalatigheid van Winselaar Steigers, komt deze schade voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. De schade en/of verlies van het gehuurde wordt vergoed op basis van de nieuwprijs van het betreffende onderdeel. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever een adequate verzekering af te sluiten tegen het risico van schade en verlies, en draagt hij de rechten op uitkering uit deze verzekering over op Winselaar Steigers. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Winselaar Steigers een bewijs te verstrekken waaruit blijkt dat de verschuldigde premie tijdig is voldaan.

6. Opdrachtgever is verplicht, al dan niet samen met Winselaar Steigers, het gehuurde terstond na montage c.q. afgifte, te controleren op eventuele gebreken en deze mondeling of schriftelijk aan Winselaar Steigers te melden, op straffe van verval van het recht op gebreken die terstond ontdekt en hersteld hadden kunnen worden. Na de melding worden de gebreken terstond, dan wel zo spoedig mogelijk hersteld opdat Opdrachtgever het geleverde in gebruik kan nemen. In geen geval geven de gemelde gebreken een recht op ontbinding van de overeenkomst, vergoeding van enige gelden schade noch restitutie van reeds betaalde gelden.

7. Opdrachtgever is verplicht de steiger op dusdanige manier te gebruiken dat deze op locatie blijft voldoen aan de (voorgeschreven) veiligheidsvoorschriften. Indien sprake is van harde wind (windkracht 6 en hoger) is Opdrachtgever verplicht scheuren te maken in eventuele doeken. Bij gebreke van het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Opdrachtgever zelf volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

8. Het gehuurde wordt na inname c.q. retournering gecontroleerd door Winselaar Steigers. Het meenemen van de gehuurde zaken kan niet gezien worden als een dergelijke controle. Indien bij de controle gebreken worden vastgesteld, komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Ingeval van onderhoud dient Opdrachtgever Winselaar Steigers hierover te informeren en/of toestemming te vragen indien de vereiste deskundigheid ontbreekt. De kosten die hieruit voortvloeien worden in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Klein, dagelijks onderhoud dient door Opdrachtgever verricht te worden. Reparaties zijn echter niet toegestaan en dienen door Winselaar Steigers verricht te worden.

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Winselaar Steigers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Winselaar Steigers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Winselaar Steigers bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Winselaar Steigers gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Winselaar Steigers spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Winselaar Steigers.

5. Opdrachtgever is verplicht om de materialen bij levering te controleren op eventuele gebreken en/of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen terstond te worden gemeld.

6. Indien Opdrachtgever de zaak niet binnen de opgegeven termijn ophaalt, is Winselaar Steigers gerechtigd kosten voor het bewaren in rekening te brengen.

7. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de materialen van Winselaar Steigers dichtbij de locatie geleverd kan worden.

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken (waaronder verstaan de (steiger)materialen, netten en/of zeilen) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. Winselaar Steigers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Winselaar Steigers de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen telefonisch en per e-mail gesteld worden, of via het contactformulier op de website.

2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Winselaar Steigers verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Winselaar Steigers tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Winselaar Steigers op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting

1.Winselaar Steigers heeft het recht om de ontvangen of de te leveren zaken of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, (steiger)materialen, zaken en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Winselaar Steigers is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever (schriftelijk) worden bevestigd. Winselaar Steigers is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

1. Winselaar Steigers is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Winselaar Steigers wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Winselaar Steigers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Winselaar Steigers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Winselaar Steigers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Winselaar Steigers, is Winselaar Steigers uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Winselaar Steigers binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Winselaar Steigers deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Winselaar Steigers in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van diensten door Winselaar Steigers leidt tot aansprakelijkheid van Winselaar Steigers, is die aansprakelijkheid beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde of door opzet of grove schuld van Winselaar Steigers.

3. Winselaar Steigers is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Winselaar Steigers geleverde diensten en/of producten.

4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Winselaar Steigers per gebeurtenis uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Winselaar Steigers inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.

5. Winselaar Steigers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. Winselaar Steigers is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

7. Winselaar Steigers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Winselaar Steigers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Winselaar Steigers sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Winselaar Steigers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Winselaar Steigers binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Winselaar Steigers en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Winselaar Steigers op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Winselaar Steigers zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Winselaar Steigers niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Winselaar Steigers en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Winselaar Steigers berusten uitsluitend bij Winselaar Steigers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Winselaar Steigers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Winselaar Steigers en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Winselaar Steigers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Winselaar Steigers, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Winselaar Steigers geleverde zaken en materialen, gegevens en meer blijven eigendom van Winselaar Steigers, tenzij partijen uitdrukkelijk een koopovereenkomst hebben gesloten.

2. Opdrachtgever geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Winselaar Steigers of door hem aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud op rust, zich bevinden. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Winselaar Steigers gerechtigd zijn eigendommen terug te halen. Alle kosten hiervan komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, verpanden en/of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Winselaar Steigers verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Winselaar Steigers van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Winselaar Steigers voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Winselaar Steigers verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Winselaar Steigers of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via  info@winselaarsteigers.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Winselaar Steigers de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Winselaar Steigers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Winselaar Steigers en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Winselaar Steigers kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Winselaar Steigers en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.